Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

(1) De volgende algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (AV) zijn van toepassing op elke order die door de klant bij ons wordt geplaatst. Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige leveringen, prestaties en offertes aan klanten, ook wanneer ze niet nogmaals zijn bijgevoegd. Als creatie en levering van computerprogramma's onderhevig zijn aan een contract, dan zijn onze „Algemene Licentievoorwaarden voor levering en gebruik van software" van toepassing, voor zover deze voorwaarden bevat die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden. Afgezien daarvan zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

(2) Mochten de voorwaarden van de klant op enigerlei wijze afwijken van deze, dan worden ze bij dezen afgewezen; dergelijke voorwaarden zijn alleen bindend als wij dit uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

2. Offertes en bestellingen

(1) Offertes die door ons worden aangeboden zijn pas bindend wanneer wij een bestelling schriftelijk hebben bevestigd. Monsters en proefexemplaren dienen slechts als voorbeeld en zijn niet bindend voor ons.

(2) Wij zullen vier weken na ontvangst van het voorstel van de klant om een overeenkomst aan te gaan de tijd hebben om dit voorstel te aanvaarden, tenzij het voorstel van de klant een andere termijn aangeeft. De omvang van de levering zal beschreven staan in onze bevestiging van de offerte.

(3) Wanneer wij het voorstel van een klant aanvaarden, dient dit schriftelijk te zijn bevestigd. Een e-mail of een fax volstaat.

(4) Voor zover dit redelijk aanvaardbaar is voor de klant, mogen wij ook deelleveringen leveren. Een deellevering is met name redelijk wanneer

a) de deellevering door de klant kan worden gebruikt binnen het contractueel bepaalde gebruiksgebied;

b) de levering van de overige goederen is verzekerd, en

c) de klant niet voor extra uitgaven of kosten komt te staan als gevolg van de deellevering, tenzij wij ons bereid hebben verklaard om dergelijke kosten te vergoeden.

(5) Leveringen van monsters worden geacht door de klant aanvaard te zijn onder deze Algemene Voorwaarden nadat de overeengekomen periode is beëindigd, tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen of wanneer de monsters binnen de betreffende periode door de klant zijn geretourneerd. 

3. Prijzen

(1) Onze prijzen gelden voor levering vanuit onze fabriek, zijn exclusief BTW en exclusief verpakking, verzekering, assemblage, verzending en leveringskosten. Dit is onverminderd clausule 11.

(2) Als de periode tussen aanvaardingsdatum en leveringsdatum langer is dan vier maanden en onze fabricage- en productiekosten zijn gedurende deze periode gestegen, dan mogen wij dergelijke kosten doorberekenen aan de klant.

4. Betalingsvoorwaarden

(1) De betalingsvoorwaarden zijn onderhevig aan de betreffende overeenkomst tussen Yaskawa en de klant. Als tijdstip van betaling wordt genomen het moment dat de betaling door ons is ontvangen.

(2) Indien de klant niet tijdig betaalt, of wanneer betalingen uitgesteld worden, dan zal een rentepercentage van 5% worden berekend over de verschuldigde bedragen, ingaande de vervaldag van de betreffende betalingen. Indien de klant verzuimt te betalen, dan zal de klant een standaardrente verschuldigd zijn ter hoogte van 8 procent bovenop de basisrente. Daarbij behouden wij ons het recht voor om verdere schade- of andere vergoedingen te eisen.

(3) Een verrekening van vergoedingen is alleen geldig wanneer de eisen niet worden betwist of wanneer ze in een finale en absolute rechterlijke uitspraak zijn erkend. Hetzelfde geldt voor de retentierechten die de klant eventueel uitoefent.

5. Levering 

(1) Al onze leveringen zijn kosteloos vanaf de opslag van Yaskawa of de productielocatie volgens FCA, Incoterms 2010, tenzij anderszins overeengekomen.

(2) Tenzij anderszins is overeengekomen starten de leveringstermijn en -prestaties op het moment dat onze aanvaarding door de klant is ontvangen. 

(3) Leveringsdata en -termijn zijn alleen bindend wanneer wij deze schriftelijk hebben bevestigd. 

(4) Deadlines worden geacht behaald te zijn wanneer de goederen vóór de overeengekomen datum zijn geleverd, volgens FCA (Incoterms 2010) of andere overeengekomen Incoterms.

(5) Wij zijn niet aansprakelijk voor leveringen die niet afgeleverd konden worden of vertraagd zijn om redenen buiten onze macht, een gebeurtenis die beschouwd wordt als force majeure of andere gebeurtenis die op het moment dat het contract gesloten werd niet was te voorzien (zoals bedrijfsstoringen, transportvertragingen, stakingen, wettige uitsluitingen, tekorten aan mankracht of grondstoffen, problemen bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen, overheidsingrijpen of leveringen die bij onze leverancier zijn opgehouden of incompleet of te laat waren) en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan zullen wij de klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Mocht de force majeure zich langer dan zes maanden voortzetten, dan zijn beide partijen gerechtigd om het contract tussentijds te beëindigen.

(6) Indien een vertraging in de levering van goederen onze schuld is, dan zullen wij al het mogelijke doen om de goederen zo snel mogelijk na te leveren.

(7) Als de klant de goederen niet of niet op tijd ophaalt, dan brengen wij ofwel opslag in rekening ter hoogte van 5% van de aankoopprijs van de goederen, ofwel de feitelijke opslagkosten.

6. Risico

(1) Vanaf het moment dat de goederen gereed zijn voor verzending en wij de klant hiervan schriftelijk of mondeling in kennis hebben gesteld, draagt de klant het risico, echter ten laatste op het moment dat de goederen daadwerkelijk onze opslag hebben verlaten en onderweg zijn naar de klant.

(2) Transportverzekering wordt alleen afgesloten op verzoek en kosten van de klant.

7. Eigendomsvoorbehoud

(1) De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat alle huidige en toekomstige facturen ten gevolge van de zakelijke overeenkomst met de klant zijn voldaan („Goederen in Eigendom”).

(2) Indien de klant wijzigingen aanbrengt in de Goederen in Eigendom, of wanneer deze Goederen anderszins worden verwerkt, dan worden deze werkzaamheden geacht namens ons uitgevoerd te worden. Waar de Goederen in Eigendom verwerkt worden of opgenomen in andere producten, dan zullen wij naar ratio mede-eigenaar zijn van de resulterende producten. Deze clausule 7 heeft betrekking op elk product op dergelijke wijze vervaardigd.

(3) De klant zal de Goederen in Eigendom namens ons zorgvuldig en veilig opslaan en behandelen.

(4) Onder voorbehoud van intrekking mag de klant de Goederen in Eigendom alleen gebruiken voor een normale gang van zaken en de Goederen in Eigendom alleen doorverkopen onder eigendomsvoorbehoud. Zonder voorafgaande toestemming mag de klant de Goederen in Eigendom niet aan derden overdragen wanneer dit onze rechten op dergelijke goederen in gevaar brengt, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, verpanding of het dienen als onderpand. 

(5) De klant zal ons onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer een derde partij actie onderneemt tegen de Goederen in Eigendom of tegen enige nog door ons af te leveren goederen, bijvoorbeeld beslaglegging, en zal ons voorzien van alle benodigde documentatie voor het in gang zetten van een tegenvordering door derden. De kosten van een tegenvordering door derden, of voor een andere actie die een dergelijke procedure noodzakelijk maakt plus de kosten om de Goederen in Eigendom te kunnen vervangen, zullen, voor zover deze niet door een derde worden vergoed, door de klant worden gedragen.

(6) De klant draagt bij dezen alle vorderingen met betrekking tot de doorverkoop van de Goederen in Eigendom, of de verwerking van de Goederen in Eigendom, over aan ons, als onderpand voor de huidige en toekomstige verplichtingen van de klant als gevolg van de zakelijke overeenkomsten tussen ons en de klant. Mocht de klant de Goederen in Eigendom tegelijk met andere goederen doorverkopen aan een derde, dan draagt de klant de aankoopprijs daarvan ter waarde van de Goederen in Eigendom bij dezen over aan ons. Wij aanvaarden bij dezen een dergelijke overdracht. Zolang de klant voldoet aan alle contractuele verplichtingen zal de overdracht van voornoemde vorderingen niet openbaar worden gemaakt. Onder voorbehoud van intrekking wordt de klant hierbij gemachtigd om dergelijke vorderingen te innen. In geval van intrekking zal de klant ons op verzoek alle informatie geven die betrekking heeft op de vorderingen en de debiteuren die nodig is om dergelijke vorderingen door ons te laten innen, en de debiteuren informeren over de overdracht van deze vorderingen. 

(7) We zullen onze herroepingsrechten onder clausule 7(4) en clausule 7(6) niet laten gelden, tenzij de klant in gebreke is bij het maken van betalingen, of wanneer een aanvraag voor een schikkings- of insolventieprocedure is ingediend of wanneer de klant uitstel van betaling heeft aangevraagd.

(8) Indien en voor zover het eigendomsrecht niet geldt in het rechtsgebied waar de contractuele goederen zich bevinden, wordt geacht overeengekomen te zijn dat de klant ons voorziet van een onderpand dat gelijkwaardig is aan het eigendomsrecht. Als samenwerking met de klant is vereist om een dergelijk onderpand te bewerkstelligen, dan zal de klant onverwijld en op eigen kosten alle nodige acties ondernemen.

(9) De klant zal op eigen kosten de Goederen in Eigendom verzekeren tegen diefstal en breuk-, brand-, water- en andere schade.

8. Garantie

(1) Voor zover de door ons geleverde producten en de door ons verrichte prestaties ondeugdelijk zijn, zullen wij, naar eigen inzicht, dergelijke tekortkomingen verhelpen of voor een vervangende levering zorgen, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en de bepalingen in deze clausule 8. De klant kan een contract pas stopzetten wanneer twee pogingen om de tekortkomingen te verhelpen, mislukt zijn. Schadevergoedingen zullen nooit meer zijn dan de limieten uiteengezet in clausule 9. Alle vervangen producten en onderdelen, voor zover niet reeds in ons bezit, worden ons eigendom.

(2) 12 maanden nadat het risico is overgedragen en/of de dienst en/of de reparatiewerkzaamheden zijn voltooid, vervalt het recht op schadevergoeding.

(3) De klant is verplicht om elk geleverd product direct na levering te controleren. De aanspraak op schadevergoeding vervalt als wij niet binnen acht werkdagen na levering op de hoogte zijn gebracht van tekortkomingen in leveringsaantallen of gebreken die aan het licht zijn gekomen na zorgvuldige inspectie; hetzelfde geldt voor klachten met betrekking tot verborgen gebreken die niet binnen acht werkdagen na constatering aan ons zijn gemeld. 

(4) Indien een klant een onterechte klacht indient, dan zal de klant alle kosten die wij als gevolg van de onterechte klacht hebben gemaakt, vergoeden, mits de schuld bij hem lag.

(5) Een ondeugdige assemblage of assemblagedienst door ons uitgevoerd, wordt niet gezien als een materiële onvolkomenheid onder de regels van de aankoopovereenkomsten, maar als een tekortkoming onder de regels van arbeidsovereenkomsten.

9. Aansprakelijkheid voor schade

(1) Onze aansprakelijkheid – ongeacht de wettelijke basis – is beperkt tot de schaden veroorzaakt door ons of onze wettelijke vertegenwoordigers of hun plaatsvervangers, voor zover deze het gevolg zijn van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid of, in geval van schending van essentiële contractuele plichten, simpele nalatigheid.

(2) Essentiële contractuele plichten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de verplichting om prestaties op tijd en naar behoren te leveren, alsook de verplichting om advies te verlenen en zorgvuldig te werk te gaan, met als doel het de klant mogelijk te maken de geleverde goederen volgens contractuele afspraken te gebruiken of om het personeel van de klant of derden te beschermen tegen verwondingen of om de eigendommen van de klant tegen aanzienlijke schade te beschermen.

(3) In het geval van simpele nalatigheid is onze aansprakelijkheid beperkt tot schaden die in vergelijkbare gevallen normaal gesproken zouden kunnen gebeuren en die te voorzien waren op het moment dat het contract werd gesloten of, ten laatste, op het moment dat het plichtsverzuim plaatsvond, met uitzondering van indirecte schaden.

(4) Schadeclaims krachtens de Duitse productaansprakelijkheidswet, die het gevolg zijn van gegarandeerde kwaliteitseigenschappen, of die het gevolg zijn van schade aan leven, lichaam of gezondheid, zijn niet onderhevig aan de bovengenoemde bepalingen.

10. Weigering tot prestatie

(1) Als onder een contract niet wordt gepresteerd als gevolg van een fout van de klant en in strijd is met het contact, dan zal de klant alle schaden vergoeden, ter waarde van alle kosten die door ons zijn gemaakt, echter in geen geval minder dan 5% van de nettowaarde van de bestelde goederen, tenzij de klant kan aantonen dat wij minder kosten hadden om deze schaden te herstellen. Hetzelfde is van toepassing wanneer wij om deze reden het contract beëindigen.

11. Speciale voorwaarden voor levering en assemblage

(1) De tarieven voor assemblage, uurtarieven, dagtarieven, reiskostenvergoeding en overige kosten zijn terug te vinden in de huidige van toepassing zijnde prijslijsten van de betreffende assemblage- of robotica-afdelingen.

(2) Voordat wordt overgegaan tot assemblage dienen alle structurele werkzaamheden zodanig voltooid te zijn dat de assemblage direct na aflevering opgestart kan worden. De ondergrond dient volledig droog en uitgehard te zijn en de ruimtes waarin assemblage gaat plaatsvinden dienen voldoende tegen weersomstandigheden te zijn beschermd en voldoende verlicht en verwarmd te zijn.

(3) De klant dient op eigen kosten de volgende mankracht/materialen in te huren, aan te schaffen of te regelen:

a) een voldoende aantal voldoende getrainde medewerkers om de assemblagewerkzaamheden uit te voeren;

b) de toestellen en materialen die nodig zijn voor de assemblage en werkzaamheden, en

c) het uitladen van treinwagons en het vervoer vanaf de treinwagons, vrachtwagens of schepen naar de assemblagelocatie, op eigen kosten. Vertragingen in assemblage en werkzaamheden waar wij niet verantwoordelijk voor zijn, dienen door de klant in overeenstemming met deze clausule 11 te worden vergoed. Het vervoersrisico voor de geleverde onderdelen ligt bij de klant.

12. Speciale voorwaarden voor werkzaamheden

De volgende voorwaarden gelden wanneer het contract een arbeidsovereenkomst betreft:

(1) De klant dient binnen afzienbare tijd na voltooiing van de werkzaamheden een testrun uit te voeren voor het onderwerp van dit contract, inclusief alle functies en prestaties, om te controleren of aan alle contractuele eisen is voldaan en – mits er geen gebreken zijn, waarvan wij onmiddellijk op de hoogte dienen te worden gesteld – het werk binnen twee wekelijk schriftelijk van ons te aanvaarden. Als de klant ons niet binnen deze twee weken op de hoogte stelt van enige gebreken, dan wordt het werk geacht aanvaard te zijn, waarna het prestatierisico voor het werk bij de klant komt te liggen.

(2) Wij zullen op verzoek van de klant de medewerkers van de klant op de klantlocatie trainen om het werk te bedienen. Mocht dit het geval zijn, dan zal de klant alle reiskosten, accommodatiekosten en vergoedingen van onze instructeurs voldoen en – indien nodig – instructieruimtes en beschermende kleding in voldoende aantallen kosteloos ter beschikking stellen.

(3) Teneinde het werk tijdig af te kunnen ronden, dient de klant medewerking te verlenen en aan alle contractuele plichten te voldoen. Indien de klant niet of niet naar behoren voldoet aan deze verplichtingen, dan worden de leveringsdata overeenkomstig de periode van de vertraging uitgesteld.

(4) De bepalingen met betrekking tot de verplichtingen van de klant om medewerking te verlenen, zijn uiteengezet in de betreffende overeenkomst.

(5) De rechten van de klant in geval van tekortkomingen die na aanvaarding aan het licht kwamen

a) Als een werk onvoldoende van kwaliteit blijkt te zijn, dan kan de klant extra prestaties eisen (dwz. herstel van een fout of het uitvoeren van nieuwe werkzaamheden). De beslissing om te kiezen voor reparatie van een fout of het uitvoeren van nieuwe werkzaamheden is aan ons.

b) Wanneer de tijd voor het uitvoeren van extra werk is verstreken zonder dat het werk is uitgevoerd, dan mag de klant de fout zelf herstellen en alle benodigde kosten op ons verhalen, tenzij wij een goede reden hadden om het extra werk te weigeren.

c) Als een reparatie niet werkt, wij geen goede reden hadden om de extra prestatie te weigeren, of wanneer wij niet binnen een redelijke tijd (aangegeven door de klant) het extra werk uitvoeren, dan is de klant gerechtigd om de kosten in mindering te brengen of het contract voortijdig te beëindigen en alle onkosten in rekening te brengen of een schadevergoeding te eisen in plaats van de prestatie.

d) De klant mag geen schadevergoeding eisen voor fouten die het resultaat zijn van onjuiste bediening of gebrekkig onderhoud van het werk of wijzigingen aan het werk aangebracht door de klant of een derde.

e) Een jaar na aanvaarding van het werk vervalt het recht van de klant om schadevergoeding te eisen.

13. Vertrouwelijkheid

De klant dient alle zakelijke geheimen die gedurende de uitvoering van de overeenkomst aan hem zijn toevertrouwd als vertrouwelijk te behandelen en dergelijke zakelijke geheimen niet aan derden te openbaren. Deze geheimhoudingsplicht blijft van kracht gedurende een periode van vijf jaar na afloop van de overeenkomst. Wanneer informatie zonder toestemming openbaar wordt gemaakt, dan is Yaskawa gerechtigd om schadevergoeding te eisen. Bovendien dient de klant een bedrag van minimaal EUR 50.000 te voldoen voor elke keer dat de geheimhoudingsplicht wordt verzaakt.

14. Rechten op werkresultaten / Copyright

De klant verkrijgt een simpel, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de werkresultaten die binnen de overeenkomst zijn gemaakt (zoals kostenramingen, tekeningen, organisatorische analyses), voor zover deze noodzakelijk zijn voor toepassing van de resultaten van het werk gedurende de loop van de zakelijke activiteiten van de klant, te gebruiken. 

15. Gegevensbescherming

Yaskawa Europe GmbH neem het beschermen van de gegevens van de klant uiterst serieus. Wij werken daarom in overeenstemming met alle van toepassing zijnde regels met betrekking tot gegevensbescherming. Yaskawa zal uw gegevens niet ter beschikking stellen van derden, met uitzondering van degenen die betrokken zijn bij de levering of uitvoering van uw order. Uw gegevens ten behoeve van de uitvoering van uw order worden alleen opgeslagen en verwerkt in het systeem van de Yaskawa Group voor zover redelijkerwijs noodzakelijk. Uw gegevens worden niet gedeeld met niet bij ons aangesloten derden. We slaan uw adres- en ordergegevens alleen op en verwerken deze alleen teneinde ons aanbod en onze commerciële communicatie met u te verbeteren. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en verwerking van uw gegevens voor commerciële communicatie. Neem hiervoor contact op met Yaskawa Europe GmbH, Hauptstr. 185, 65760 Eschborn, Duitsland, e-mail info@yaskawa.eu.com. Nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen, zullen wij uw gegevens niet voor andere zaken gebruiken dan de uitvoering van uw order.

16. Finale bepalingen

(1) De klant is verantwoordelijk voor de naleving van alle van toepassing zijnde wetten, bevelschriften, regels en andere wettelijke acties en beleidszaken en zal alle benodigde vergunningen, licenties en volmachten verkrijgen en aan alle wettelijke verplichtingen voldoen om binnen de wet te kunnen opereren.

(2) Indien een levering van goederen aan bepaalde landen of gebieden of aan een of meer van de geadresseerden niet is toegestaan als gevolg van handelswetten of -sancties die onze goederen betreffen of Yaskawa of die betrekking hebben op de productielocaties van Yaskawa of wanneer dergelijke restricties van kracht worden nadat een voorstel is aanvaard of gedurende de levering, dan heeft Yaskawa het recht om de overeenkomst voortijdig te beëindigen en alle kosten op de klant te verhalen.

(3) De contractuele relatie wordt beheerst door de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, als ware het een relatie tussen personen woonachtig in Duitsland. Dit omvat, zonder beperking, de juridische begrippen en termen in deze Algemene Voorwaarden, waarvan de Engelse en Nederlandse vertalingen mogelijk niet overeenkomen met de oorspronkelijke Duitse voorwaarden, betreffende de juridische betekenis. Het verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (Weens Koopverdrag, CISG) is niet van toepassing.

(4) De plaats van handeling is respectievelijk Eschborn/Taunus in geval van levering door de afdeling aandrijf- en aansturingssystemen, en Allershausen in geval van levering door de afdeling robotica.

(5) De exclusieve plaats van jurisdictie is Frankfurt am Main. Wij hebben echter het recht om de klant in elke andere jurisdictie te vervolgen.

(6) Op deze overeenkomst zijn geen mondelinge nevenovereenkomsten van toepassing. Alle wijzigingen en supplementen op deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk gedaan te worden om geldig te zijn. Dit betreft ook elke wijziging in deze schriftelijke vormvereiste.

(7) Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden niet geldig zijn, dan heeft dit geen effect op de geldigheid van de overige bepalingen. Een ongeldige bepaling in deze Algemene Voorwaarden wordt geacht vervangen te zijn door een geldige bepaling die qua betekenis dicht in de buurt komt van de bedoelde commerciële doelstelling van de ongeldige bepaling.

Datum: Oktober 2014